آموزش ریاضیات راهنمایی

شنو از دانشي كه بي كران است شگفتي ها دراين دريا نهان است

انجمن ملي معلمان رياضي ( NCTM )

نگاهي گذرا برانجمن ملي معلمان رياضي  ( NCTM  )

افزون بر 80 سال است كه شوراي ملي معلمان رياضي به منظور بهبود آموزش و ياد گيري رياضيات تاسيس شده است .اعضاي آن تقريباْ در 70  كميته ي ملّي شركت دارند و در همه ي جنبه هاي كار شورا سهيم هستند

رسالت:

رسالت شوراي ملي معلمان رياضي ، ايجاد نظارت ورهبري درارتقاي تدريس ويادگيري رياضيات است.به نحوي كه هر دانش آموز از يك آموزش رياضي بر اساس استاندارد هاي منصفانه برخوردار شود.و هر معلم رياضي از فرصت ارتقاي حرفه اي بهره مند گردد.

اهداف:

از مهترين اهداف شوراي ملي معلمان عبارتند از:

 1.   تشخيص و اثر گذاري بر عوامل مؤ ثر در آموزش رياضي
 2. ايجاد علاقه  و اعتماد در دانش آموزان در يادگيري رياضي
 3.   تشويق و تحقيق و توسعه در امر آموزش رياضي

حدود110 هزار عضو و بيش از 260 گروه وابسته  در سراسر آمريكا و كانادا  بزرگ ترين سازمان آموزشي رياضيات در جهان است. شورا يك جلسه ي سالانه و 8 تا10 جلسه ي ناحيه اي برگزار مي كند در آنها معلمان رياضي و ساير علاقه مندان آموزش رياضي مي توانند در  سخنراني ها و ميزگردها وكارگاهها شركت كرد و ازنما يشگاههاي ابداعات ومواد آموزشي رياضي ديدن كنند.

اعتقادات :

 1.  هردانش آموزاستحقاق داشتن يك برنامه عالي براي آموزش رياضي را دارد كه او را در جهت شركت در رقابت براي بدست آوردن سطح بالاي يك شهروند يا كارمند موفق شدن، آماده سازد.
 2.  هردانش آموز بايد توسط معلماني واجد شرايط آموزش داده شود،معلماني كه علم رياضيات و علم چگونگي آموزش به دانش آموزان را داشته باشند و نيز كساني كه از خود و دانش آموزانشان انتظار زياد دارند.
 3.  معلمان در هر سطحي بايد از تناسب آنچه ياد مي دهند و استانداردهاي پيشرفته،مطلع باشند.
 4.  يادگيري رياضي بهبود مي يابد هنگامي كه تئوري وارد عمل شده و دانش آموزان آنچه را آموخته اند در راههاي مناسب،به عنوان قسمتي از يادگيري به كار برند.
 5. مهارتهاي حساب كردن و مفاهيم اعداد ،اجزاء لازم برنامه اي آموزش رياضي هستند و علم تخمين و محاسبه ذهني مهتر از آنها است.

استانداردها:

 1. مهارت حل مسئله:استاندارد NCTM ،حلّ مساله رانقطه ي تمركزآموزش رياضي به شمار مي آورد.
 2.  ارتباط دروني رياضي(Connection ):به اين معناست كه آموزش رياضياتبه صورت شبكه اي به هم مرتبط از مفاهيمومهارتها،براي دانش آموزان مطرح مي شود‏‏ًًًُُُُ،به طوري كه يكپارچگي آن آشكار گرددودانش آموز بتواندارتباط هاي دروني بين مفاهيم مختلف رياضي رادرسطح مقدماتي وپيشرفته درك كند.
 3.  ارتباطهاي بيروني رياضي (Communication):دراين قسمت ،هدف،برقراري ارتباط بين مفاهيم رياضي باسايردروس وعلوم وهم چنين مسائل زندگي روزمره وكاربردآنهااست.به طوري كه دانش آموز درهرلحظه بتواندپاسخ اين سئوال راكه « اين درس به چه درد مي خورد؟ » كسب كند.
 4.  استدلال:دليل آوردن براي فعاليتهاي رياضي،ازموارد تاكيد شده دراستاندارد است.
+ نوشته شده در  پنجم فروردین ۱۳۸۸ساعت ۲۳:۵۰ بعد از ظهر  توسط علی اشرف فتحی زاده  |